• بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

 • پروژه جاسک

  پروژه جاسک

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

مجتمع اداری تجاری و پارکینگ طبقاتی ستارخان

مجتمع اداری تجاری و پارکینگ طبقاتی ستارخان
کارفرما : بانک کارسازان آینده
مشاور : مهندسین مشاور بنا
نوع قرارداد : مدیریت پیمان