• پروژه جاسک

  پروژه جاسک

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

مجتمع مسکونی بزرگمهر

مجتمع مسکونی بزرگمهر
کارفرما : شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران
مشاور : مهندسین مشاور پی برز
نوع قرارداد : مدیریت پیمان

اطلاعات تکميلي

 • نقشه: نقشه